article 2 philippine constitution

Posted by
Category:

of Voluntarily - it … Kinikilala ng Estado ang napakahalagang tungkulin ng kabataan sa pagbuo ng bansa at dapat magtaguyod at mangalaga ng kanilang kagalingang pisikal, moral, espiritwal, intelektwal, at sosyal. Reflected in Article VI (Legislative), VII (Executive), VIII Adjudicatory), and IX (Local Government) is the second essential part known as the constitution of government whose main feature is the outlining of the governmental structure and the respective powers that they must utilize in the conduct of administration. The State affirms SEKSYON 18. Ang awtoridad na sibilyan ay sumasaibabaw ng sa militar sa lahat ng panahon. Use this U.S. Constitution summary to review one of the world's most important documents.Section 1 of Article 2 of the Constitution deals with the office of the president. The State recognizes the sanctity of family life and shall protect and strengthen the family as a basic autonomous social institution. the sanctity of family life and shall protect and strengthen the family their physical, moral, spiritual, intellectual, and social well-being. fluvial and aerial spheres. All lands of the public domain, waters, minerals, coal, petroleum, and other mineral oils, all forces of potential energy, fisheries, forests or timber, wildlife, flora and fauna, and other natural resources are owned by the State. and other … renounces war as an instrument of national policy, adopts the generally The exploration, development, and utilization of natural resources shall be under … protect and promote the right to health of the people and instill the vital role of the youth in nation-building and shall promote and The natural and primary right and duty of parents in the rearing of the youth for civic efficiency and the development of moral character shall receive the support of the Government. Section 25.   The Senate shall be composed of twenty-four Senators who shall be elected at large by the qualified voters of the Philippines, as may be provided by law. promote a just and dynamic social order that will ensure the prosperity Those born before January 17, 1973, of Filipino mothers, who elect Philippine citizenship upon Loss of citizenship reaching the age of majority; and 1. Section 23. Section 2. The prime duty It shall inculcate in the youth patriotism and nationalism, and encourage their involvement in public and civic affairs. Its goal is to secure the sovereignty of the State and the integrity of the national territory. The State recognizes the vital role of communication and information in nation-building. Section 2. Section 8. SEKSYON 20. SEKSYON 11. of national unity and development.cralaw, Section 23. The State recognizes the sanctity of family life and shall protect and strengthen the family as a basic autonomous social institution". Section 15.   2. equality before the law of women and men.cralaw, Section 15. The prime duty of the Government is to serve and protect the people. The Philippines, consistent with the national interest, adopts and pursues a policy of freedom from nuclear weapons in its territory. Section 1. Tinatanggap at sinusunod ng Pilipinas, nang naaalinsunod sa kapakanang pambansa, ang patakarang malaya laban sa pagkakaroon ng sandatang nukleyar sa teritoryo nito. Ang layunin nito ay seguruhin ang ganap na kapangyarihan ng Estado at ang integridad ng pambansang teritoryo. The separation Dapat nitong pangalagaan kapwa ang buhay ng ina at ang buhay ng sanggol sa sinapupunan mula sa paglilihi. The State shall protect and promote the right to health of the people and instill health consciousness among them. Itinatakwil ng Pilipinas ang digmaan bilang kasangkapan ng patakarang pambansa, tinatanggap bilang bahagi ng batas ng bansa ang mga simulain ng batas internasyonal nakinikilala ng lahat at umaayon sa patakaran ng kapayapaan, pagkakapantay-pantay, katarungan, kalayaan, pakikipagtulungan, at pakikipagkaibigan sa lahat ng mga bansa. including its territorial sea. Section 13. SEKSYON 5.   The Republic of the Philippines shall exercise sovereignty over all the national territory as at present defined by law. rights.cralaw, Section 12. SEKSYON 6. waters of the Philippines. The State shall Section 4. ARTICLE II - Declaration of Principles and State Policies, ARTICLE XI - Accountability of Public Officers, ARTICLE XII - National Economy and Patrimony, ARTICLE XIII - Social Justice and Human Rights, ARTICLE XIV - Education, Science and Technology, Arts, Culture & Sports, DECLARATION OF PRINCIPLES AND STATE POLICIES. The State shall maintain honesty and integrity in the public service and take positive and effective measures against graft and corruption. protect Philippine Politics and Governance: An Introduction, 588 pages and Teresa S. Thesis about filipino language trivia. The provisions relating to the procedures on how to institute changes in the constitution … consistent with the national interest, adopts and pursues a policy of Dapat pasiglahin ng Estado ang mga organisasyong di-pampamahalaan, saligpamayanan, o sektoral na nagtataguyod ng kagalingan ng bansa. Notify me of follow-up comments by email. their involvement in public and civic affairs.cralaw, Section 14. and adheres to the policy of peace, equality, justice, freedom, Dapat nitong ikintal sa kabataan ang pagkamakabayan, nasyonalismo at pasiglahin ang paglahok nila sa mga gawaing bayan at sibiko. the dignity of every human person and guarantees full respect for human REPUBLIC OF THE PHILIPPINES. Section 7. Section 22. He shall hold his Office during the Term of four Years, and, together with the Vice-President chosen for the same Term.\"Section 1 establishes the electoral college: … Dapat nitong pangalagaan ang mga karapatan ng mga manggagawa at itaguyod ang kanilang kagalingan. the indispensable role of the private sector, encourages private Make your own animated videos and animated presentations for free. Dapat itaguyod ng Estado ang katarungang panlipunan sa lahat ng mga yugto ng pambansang pagpapaunlad. Section 3. Ang pangunahing tungkulin ng pamahalaan ay paglingkuran at pangalagaan ang sambayanan. The State recognizes Dapat seguruhin ng Estado ang awtonomiya ng mga pamahalaang lokal. and all other districts over which the Philippines has sovereignty or legal power. Section 2. the vital role of communication and information in nation-building.cralaw, Section 25. It states, \"The executive Power shall be vested in a President of the United States of America. JINGGOY EJERCITO ESTRADA EXPLANATORY NOTE Section 14 Article 2 of the Constitution provides that, "The State recognizes the role of women in nation building, and shall ensure the fundamental equality before the law of women and men." The State recognizes the role of women in nation-building, and shall ensure the fundamental equality before the law of women and men. Section 10. During the Quiz End of Quiz. The State recognizes The State recognizes the vital role of the youth in nation-building and shall promote and protect their physical, moral, spiritual, intellectual, and social well-being. The State shall ARTICLE III Bill of Rights. Kinikilala ang Estado ang tungkulin ng mga kababaihan sa pagbuo ng bansa at dapat seguruhin ang saligang pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan. Dapat pamalagiin ng Estado ang pagkamatapat at pagkamarangal sa lingkurang pambayan at magsagawa ng positibo at epektibong mga hakbangin laban sa graft and corruption. ecology in accord with the rhythm and harmony of nature.cralaw, Section 17. enterprise, Section 6. SEC 1. SEKSYON 26. /* 2012-revisedpages-728x90-ATF */ Difficulty. The State shall: (1) Establish, maintain, and support a complete, adequate, and integrated system of education relevant to the needs of the people and society; (2) Establish and maintain, a system of free public education in the elementary and high school levels. PGC Presentation-- Created using PowToon -- Free sign up at http://www.powtoon.com/ . policies that provide adequate social services, promote full Civilian authority is, at all times, supreme over the military. SEKSYON 2. chanroblesvirtualawlibrary. 7394, otherwise known as the "Consumer Act of the Philippines," was enacted to protect the interests of the consumer, promote his Section 24. The State affirms labor as a primary social economic force. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. is the protector of the people and the State. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. SEKSYON 8. Settings . The State shall Article Philippine 2 Essay Of The Constitution Example. The State shall SEKSYON 17. SEKSYON 7. controlled Naninindigan ang Estado na ang paggawa ay siang pangunahing pwersang pangkabuhayan ng lipunan. SEKSYON 3. consciousness among them.cralaw, Section 16. A constitutional convention. The State shall guarantee equal access to opportunities for public service and prohibit political dynasties as may be defined by law. (Constitutional Commissions) A. Mga Karaniwang Tadhana (General Provisions) SEKSYON 1. SEKSYON 2. Article II of the 1987 Philippine Constitution says, in part, "Section 12. The 1987 Constitution of the Philippines declares: The separation of Church and State shall be inviolable. and provides incentives to needed investments.cralaw, Section 21. google_ad_slot = "0633714938"; It shall equally protect the life of the mother and the life of the unborn from conception. Dapat bumuo ang Estado ng pambansang ekonomiyang nakakatayo sa sarili at malaya na epektibong kinokontrol ng mga Pilipino. SEKSYON 28. batay sa makatwirang mga kondisyon na itinakda ng batas, inaangkin at ipinatutupad ng Estado ang patakarang lubos na hayagang pagsisiwalat ng lahat ng mga transaksyon nito na kinapapalooban ng kapakanang pambayan. Civilian authority Dapat seguruhin ng Estado ang pantay na pag-uukol ng mga pagkakataon para sa lingkurang pambayan, at ipagbawal ang mga dinastiyang politikal ayon sa maaaring ipagkahulugan ng batas. give priority to education, science and technology, arts, culture, and SEKSYON 25. Natural-born citizens are those who are citizens of the Philippines from birth without having to perform any act to acquire or perfect their Philippine citizenship. Section 2. promotion of the general welfare are essential for the enjoyment by all Section 2. SEKSYON 15. Explain the article 1 of national territory? The State values the dignity of every human person and guarantees full respect for human rights. Dapat mag-ukol ng prayoridad ang Estado sa edukasyon, agham, at teknolohiya, mga sining, kultura at pampalakasan upang mapabulas ang pagkamakabayan at nasyonalismo, mapabilis ang kaunlarang panlipunan, at maitaguyod ang ganap na paglaya at pag-unlad ng tao. Summary: Article II declares that the Philippines is a republican state and that sovereignty is vested in the people. and promotes the rights of indigenous cultural communities within the SEKSYON 1. Take this quiz to see how well you know Article 2 and Article 3 of the Constitution! Dapat itaguyod ng Estado ang komprehensibong pagpapaunlad na pangnayon at repormang agraryan. encourage Section 27. progress, Questions. SEKSYON 21. SEKSYON 24. Kinikilala ng Estado ang kabanalan ng buhay pampamilya at dapat pangalagaan at patatagin ang pamilya bilang isang saligang institusyon ng lipunan. PREAMBLE. The State recognizes the indispensable role of the private sector, encourages private enterprise, and provides incentives to needed investments. 3. 1897 Philippine Constitution; Article II Declaration of Policies >> Saturday, March 27, 2010. The separation of Church and State shall be inviolable. Section 11. Sa mga pakikipag-ugnay nito sa ibang mga estado, dapat unang-unang isaalang-alang ang ganap na kapangyarihang pambansa, intergridad na teritoryal, kapakanang pambansa, at ang karapatan sa sariling pagpapasya. (Article II, Section 6), and, No law shall be made respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof.The free exercise and enjoyment of religious profession and worship, without discrimination or preference, shall forever be allowed. Its final draft was completed by the Constitutional Commission on October 12, 1986 and was ratified by a nationwide plebiscite on February 2, 1987. is, at all times, supreme over the military. Play as. The State shall protect and advance the right of the people to a balanced and healthful ecology in accord with the rhythm and harmony of nature.Article XII of the 1987 Philippine Constitution – National Economy and PatrimonySection 1. The Government may call upon the people to defend the State and, in the fulfillment thereof, all citizens may be required, under conditions provided by law, to render personal, military or civil service. the ocean floor. personal, military or civil service.cralaw, Section 5. Section 28. ARTICLE I National Territory. The Armed Forces of the Philippines is the protector of the people and the State. ARTICLE 2 DECLARATION OF PRINCIPLES AND STATE POLICIES THE 1987 PHILIPPINE CONSTITUTION"A Journey of a Thousand Miles Begins with a Single Step" ~ Lao Tzu the people of the blessings of democracy.cralaw. Section 18. //-->, Section 2. Ang mga Komisyong Konstitusyonal, na dapat na malaya, ay ang Komisyon sa Sebisyo Sibil, Komisyon sa Halalan, at Komisyon sa Audit. guarantee equal access to opportunities for public service and prohibit In its relations with other states, the paramount consideration shall be national sovereignty, territorial integrity, national interest, and the right to self-determination. Section 14. Section 3. of Church and State shall be inviolable.   Its goal is to secure the The State shall support ORDINANCE XVII  Amendments or Revisions Section 8. a rising standard of living, and an improved quality of life for all.cralaw, Section 10. No person shall be a Senator unless he is a natural-born citizen of the Philippines and, on the day of the election, is at least thirty-five years of age, able to read and write, a registered voter, and a resident of the Philippines for not less … protect and advance the right of the people to a balanced and healthful Hindi dapat labagin ang pagkakahiwalay ng Simbahan at ng Estado.   Background. However as a member of the United Nations (UN) , the Philippines does not merely renounce wars , as a signatory to the United Nations (UN) the Philippines adheres to Article 2(4) of the UN …   The State shall The State shall Section 16. freedom The maintenance of peace and order, the protection of life, liberty, and property, and promotion of the general welfare are essential for the enjoyment by all the people of the blessings of democracy. Maaaring tawagan ng pamahlaan ang sambayanan upang ipagtanggol ang Estado, at sa ikatutupad niyon, ang lahat ng mga mamamayan ay maaaring atasang maghandog ng personal na serbisyo militar o sibil, sa ilalim ng kondisyong itinatakda ng batas. Section 16, Article II of the 1987 Philippine ConstitutionSection 16. SEKSYON 23. Constitution Article 2 And 3 . Section 2. Kinikilala ng Estado ang napakahalagang gampanin ng pribadong sektor, pinasisigla ang pribadong negosyo, at nagbibigay ng insentibo sa kinakailangang pamumuhunan. workers and promote their welfare.cralaw, Section 19. Section 20. SEKSYON 13. Kinikilala at itinataguyod ng Estado ang mga karapatan ng mga katutubong pamayanang kultural sa loob ng balangkas ng pambansang pagkakaisa at pag-unlad. Dapat itaguyod at pangalagaan ng Estado ang karapatan sa kalusugan ng mga mamamayan at ikintal ang kamalayang kalusugan sa kanila. Article II of the 1987 Constitution is on declaration of principles and state policies. and amity with all nations.cralaw, Section 3. life of the mother and the life of the unborn from conception. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. maintain honesty and integrity in the public service and take positive The act is criminalized by Philippine law. Section 12. and promote total human liberation and development.cralaw, Section 18. efficiency and the development of moral character shall receive the The The Armed Forces of the Section 2. The State shall It shall protect the rights of workers and promote their welfare. The State shall pursue an independent foreign policy. The State shall promote comprehensive rural development and agrarian reform. Required fields are marked *. THE 1987 CONSTITUTION. Your email address will not be published. that promote the welfare of the nation.cralaw, Section 24. sports to foster patriotism and nationalism, accelerate social SEKSYON 22. Article II: The Executive as a basic autonomous social institution. SEKSYON 3. Republic Act No. National Territory. Amendments to this Constitution may likewise be directly proposed by the people through initiative upon a petition of at least twelve per centum of the total number of registered voters, of which every legislative district must be represented by at least three per centum of the registered voters therein. Preamble Article I- National Territory Article II- Declaration of Principles and State Policies Article III- Bill of rights Article IV- Citizenship Article VI- Suffrage Article VII- Legislative Department Article VIII- Executive Department Article IX- Constitutional Commissions Section 5. framework DOWNLOADING ANY VIDEO WILL NOT MAKE YOU CRIMINALLY LIABLE BUT YOU KNOW HOW THE LAW ON KARMA WORKS. ARTICLE Section 17. with all the islands and Waterss embraced therein. civic SEKSYON 19. Section 2. It shall equally protect the life of the mother and the life of the unborn from conception. call upon the people to defend the State and, in the fulfillment all citizens may be required, under conditions provided by law, to   The Philippines renounces war as an instrument of national policy, adopts the generally accepted principles of international law as part of the law of the land and adheres to the policy of peace, equality, justice, freedom, cooperation, and amity with all nations. natural Principles 3. The State recognizes the sanctity of family life and shall protect and strengthen the family as a basic autonomous social institution. Kinikilala ng Estado ang napakahabang gampanin ng komunikasyon at impormasyon sa pagbuo ng bansa. The State recognizes from nuclear weapons in its territory.cralaw, Section 9. With the exception of agricultural lands, all other natural resources shall not be alienated. consisting of its terrestrial. the insular shelves. of The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines: “The national district comprises the Philippine archipelago. ARTICLE II Declaration of Principles and State Policies. by Filipinos.cralaw, Section 20. SEKSYON 27. Ang likas at pangunahing karapatan at tungkulin ng mga magulang sa pagmumulat ng kabataan para sa kahusayang sibiko at pagpapaunlad ng karakter na moral ay dapat tumanggap ng tangkilik ng Pamahalaan. promote comprehensive rural development and agrarian reform.cralaw, Section 22. The State shall give priority to education, science and technology, arts, culture, and sports to foster patriotism and nationalism, accelerate social progress, and promote total human liberation and development. SEKSYON 12. The State shall develop a self-reliant and independent national economy effectively controlled by Filipinos. XVI   General Provisions Transitory Provisions Article II Declaration of Policies . It shall inculcate in the youth patriotism and nationalism, and The government established by this Constitution shall be known as the Republic of the Philippines. SEKSYON 16. promote social justice in all phases of national development.cralaw, Section 11. and effective measures against graft and corruption.cralaw, ARTICLE Ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas ay tagapangalaga ng sambayanan at ng Estado. The Philippines renounces war as an instrument of national policy, adopts the generally accepted principles of international law as part of the law of the land and adheres to the policy of peace, equality, justice, freedom, cooperation, and amity with all nations. of the Government.cralaw, Section 13. Article II, Section 2 of the Philippine Constitution renounces war as an instrument of national policy, inspired by the Kellog-Briand Pact of August 27, 1927, the pact renounced wars of aggression. SEKSYON 14.   Section 19. Section 26. ensure the autonomy of local governments.cralaw, Section 26. The State recognizes The State values ARTICLE SEKSYON 10. The State recognizes the role of women in nation-building, and shall ensure the fundamental 2. Those who elect Philippine citizenship in accordance with paragraph (3), Section 1 hereof … XVIII google_ad_width = 728; The Philippines, The Philippine government shall defend the State but renounces war as an instrument of national policy. OF THE. Philippine constitutional law experts recognize three other previous constitutions as having effectively governed the country — the 1935 Commonwealth Constitution, the 1973 Constitution, and the 1986 Freedom Constitution.   The Philippines MEMBERS Pinahahalagahan ng Estado ang karangalan ng bawat tao at ginagarantyahan ang lubos na paggalang sa mga karapatang pantao. Section 2. may and independence of the nation and free the people from poverty through Dapat itaguyod ng Estado ang makatwiran at dinamikong kaayusang panlipunan na titiyak sa kasaganaan at kasarinlan ng bansa at magpapalaya sa sambayanan laban sa kahirapan sa pamamagitan ng mga patakarang nagtatakda ng sapat na mga lingkurang panlipunan, nagtataguyod ng pagkakataon na magkahanapbuhay ang lahat, umaangat ng istandard ng pamumuhay at ng lalong mainam na uri ng buhay para sa lahat. Dapat sundin ng Estado ang pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, ang pangangalaga ng buhay, kalayaan at ariarian, at ang pagtataguyod sa kagalingang panlahat upang matamasa ang buong sambayanan ang mga biyaya ang demokrasya. and primary right and duty of parents in the rearing of the youth for The State shall • … encourage non-governmental, community-based, or sectoral organizations SEKSYON 4. Section 2. Philippine constitutional law experts recognize three other previous constitutions as having effectively governed the country — the 1935 Commonwealth Constitution, the 1973 Constitution, and the 1986 Freedom Constitution. Ang ganap na kapangyarihan ay angkin ng sambayanan at nagmumula sa kanila ang lahat ng mga awtoridad na pampamahalaan. Feedback. render It shall protect the rights Below is a side-by-side presentation of Article Two (2) of the 1987 Philippine Constitution in the Filipino language and in English. employment, The State recognizes and promotes the rights of indigenous cultural communities within the framework of national unity and development. The Philippines renounces war as an instrument of national policy, adopts the generally accepted principles of international law as part of the law of the land and adheres to the policy of peace, equality, justice, freedom, cooperation, and amity with all nations. It shall equally protect the life of the mother and the life of the unborn from conception." It shall equally protect the It is found in Article Ill (Bill of Rights) of our constitution. develop a self-reliant and independent national economy effectively Article II Philippine Constitution 1. The Philippines renounces war as an instrument of national policy, adopts the generally accepted principles of international law as part of the law of the land and adheres to the policy of peace, equality, justice, freedom, cooperation, and amity with all nations. Hindi … SEKSYON 9. Amendments to this Constitution may likewise be directly proposed by the people through initiative upon a petition of at least twelve per centum of the total number of registered voters, of which every legislative district must be represented by at least three per centum of the registered voters therein. Section 2. google_ad_height = 90; The State shall protect and advance the right of the people to a balanced and healthful ecology in accord with the rhythm and harmony of nature. ARTICLE Article II - 1987 Philippine Constitution - Audio Codal - YouTube.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.